Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Aydınlatma Metni Kapsamı ve Veri Sorumlusu Kimliği

İşbu Kişisel Veri Aydınlatma Metni ile, Terra Pizza Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında Şirket tarafından işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebileceği, yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıda belirtilen kişilere aktarılabileceği kapsamında sizlere bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Elde edilen Kişisel Veri Kategorileri, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Toplama Yöntemleri

Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen ad, soyad, cinsiyet, adres, e-mail, telefon numarası, çalışma durumunuz ve burada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan diğer kategorilerdeki kişisel verileriniz ve Çerez Politikası kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve Tebliğ’de belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

Şirket kişisel verilerinizi, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, müşteri ilişkileri politikalarının düzenlenmesi, sizlere fırsat ve kampanya sunulması için tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, sizlere daha kişisel ürün, hizmet, kampanya, indirim, özel teklifler sunulabilmesi, söz konusu avantajların sunulabilmesi için gerekli analizlerin yapılması ve yazılımların geliştirilmesi, sizlere www.terrapizza.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden kullanıcı dostu bir deneyim sunulması, söz konusu internet sitesinin geliştirilmesinin sağlanması, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda Şirket’in sizlere sunmakta olduğu hizmet ve ürünlerinin iyileştirmesini ve çeşitlendirilmesini sağlaması, söz konusu internet sitesinin kullanımının kolaylaştırılması, Şirket’in hizmetlerinin, ürünlerinin ve söz konusu internet sitesinin kullanımının ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize yönelik olarak değiştirilmesi ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılabilmesi, istek ve taleplerinize daha hızlı cevap verilebilmesi, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizin tespit edilebilmesi, Şirketimizin, bağlı şirketlerimizin, iştirak ve iş ortaklarımızın mevzuat gereği gerekli kalite ve standart denetimlerini ve raporlamalarını mevzuatın öngördüğü şekilde yapabilmesi amaçları ile sınırlı olarak işleyebilecektir.

Kişisel Veri Elde Etmenin Hukuki Sebebi

Tebliğ ve Kanun uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile Şirket, kişisel verilerinizi, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket’e sağladığınız kişisel veriler; yukarıda sayılan işleme amaçları doğrultusunda Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, şubeleri, franchise alanları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve bu kişiler tarafından amaç ile orantılı olarak gereken süre ile işlenebilecektir. Söz konusu veriler, Şirket’in işbu Aydınlatma Metni ve mevzuatta belirtilen yükümlülüklerinin ifası için, belirtilen amaç ve süre dahilinde Şirketin bu kapsamda hizmet aldığı iş ortağının veri tabanında’da saklanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’da Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirket ve/veya Şirket tarafından bu konuda görevlendirilen yetkiliden;

  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
  • Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@terrapizza.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

Terra Pizza Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi